Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • ZV-1M2

Informacije o preuzimanju

Napomena: Aplikacija Creators' App omogućava vam preuzimanje softvera.

Prednosti i poboljšanja

 • Rješavanje problema aplikacije Creators' App kad se značajke Auto Time Correction (Automatski ispravak vremena) i Auto Area Adjustment (Automatska prilagodba područja) možda isključe
 • Poboljšavanje radne stabilnosti fotoaparata

Napomena: Ako upotrebljavate bežični daljinski upravljač / držač za snimanje (GP-VPT2BT, RMT-P1BT), obrišite ih iz Bluetooth postavke na izborniku fotoaparata. Zatim uparite fotoaparat s bežičnim daljinskim upravljačem / držačem za snimanje.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • BODYDATA.DAT

Verzija datoteke

 • Ver. 1.01

Veličina datoteke

 • 636 561 800 bajtova

Datum izdanja

 • 31-10-2023

Priprema

Kako ažurirati fotoaparat tvrtke Sony s memorijskom karticom (SD ili CFexpress)

Provjerite verziju softvera sustava

Slijedite upute u nastavku da biste provjerili verziju softvera sustava. Ako je verzija softvera sustava Ver. 1.01, ažuriranje nije potrebno.

Napomena: Ako se pojavi zaslon postavki Date/Time (Datum i vrijeme) kad uključite fotoaparat, pobrinite se da postavite ispravne vrijednosti datuma i vremena.

 1. Na fotoaparatu odaberite MenuSetupSetup OptionVersion (Postavljanje → Opcije postavljanja → Verzija).
 2. Prikazuje se verzija softvera sustava.

Spremanje podataka softvera sustava na memorijsku karticu

UPOZORENJE! Pobrinite se da postoji samo jedna datoteka BODYDATA.DAT na memorijskoj kartici.

Napomena: Kad formatirate memorijsku karticu, obrisat će se svi snimljeni podaci na memorijskoj kartici i neće se moći vratiti. Prije formatiranja kopirajte podatke na računalo ili drugi uređaj. Pogledajte korisničke upute fotoaparata za kompatibilne memorijske kartice.

 1. Pritisnite gumb Download (Preuzmi).
 2. Nakon što pročitate izjavu o odricanju od odgovornosti, pritisnite Download (Preuzmi).
 3. Spremite datoteku na računalo.
 4. Umetnite formatiranu memorijsku karticu u računalo.
 5. Spremite datoteku BODYDATA.DAT u korijenski direktorij memorijske kartice.
  Napomena: Nemojte mijenjati naziv datoteke.

Drugi hardver

Izvor napajanja fotoaparata: Upotrijebite potpuno napunjeni komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-BX1.
Napomena: Ažuriranje se može izvršiti samo kad je razina napajanja baterije (tri crtice) ili više. Preporučujemo da upotrijebite potpuno napunjenu bateriju.

Ažuriranje verzije softvera sustava

Važna obavijest

 • Upotrijebite potpuno napunjeni komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja (NP-BX1).
 • Tijekom ažuriranja ne uklanjajte bateriju zato što nagli gubitak napajanja može onesposobiti fotoaparat.
 • Možda neće biti moguće provesti ažuriranje ako je temperatura fotoaparata visoka. Izvršite ažuriranje nakon što se temperatura spusti.

1. korak: Kako preuzeti ažuriranje

 1. Umetnite memorijsku karticu na koju želite spremiti podatke o softveru sustava.
 2. Odaberite MenuSetupSetup OptionVersion (Izbornik → Postavljanje → Opcije postavljanja → Verzija) i odaberite Software Update (Ažuriranje softvera).
 3. Odaberite Execute (Izvrši) na zaslonu za potvrdu ažuriranja softvera sustava za pokretanje ažuriranja.

  Napomene:
  • Pojavljuje se poruka Version Update X.XX → Y.YY (Ažuriranje verzije X.XX → Y.YY) (X.XX = broj postojeće verzije, Y.YY = broj najnovije verzije).
  • Tijekom ažuriranja ne uklanjajte bateriju i memorijsku karticu.
  Nakon što pročitate napomene do kraja možete kliknuti na Execute (Izvrši). Pomičite zaslon, po potrebi, kako biste pregledali cijeli tekst.
 4. Kad ažuriranje softvera sustava započne, pojavit će se crni zaslon i treperi pristupna žaruljica i žaruljica napajanja. Pristupna žaruljica i žaruljica napajanja trepere jednom → triput → pet puta ovisno o napretku ažuriranja. Za dovršetak ažuriranja bit će potrebno otprilike šest minuta.

  Lokacija pristupne žaruljice: Kad je objektiv fotoaparata okrenut prema gore i donji je dio fotoaparata okrenut prema vama, otvorite poklopac baterije / memorijske kartice na dnu i pronaći ćete pristupnu žaruljicu na lijevoj strani utora memorijske kartice.
  Napomene:
  • Ako je kopija podataka softvera sustava netočna, poruka The target model for the update file is incorrect. (Ciljni model za ažuriranu datoteku nije ispravan.) prikazat će se na monitoru fotoaparata.
  • Ako pristupna lampica dugo zatreperi pet puta (ciklus od 0,5 sekundi) i šest puta kratko (ciklus od 0,25 sekundi), softver sustava možda nije ispravno kopiran na memorijsku karticu. U ovom slučaju uklonite bateriju i memorijsku karticu iz fotoaparata te ponovno pokrenite postupak Saving system software data to a memory card (Spremanje podataka softvera sustava na memorijsku karticu).
 5. Kada se ažuriranje završi, fotoaparat će se automatski ponovno pokrenuti. Nakon ponovnog pokretanja, kad se pojavi zaslon Body update complete (Dovršeno ažuriranje kućišta), pritisnite OK (U redu).

2. korak: provjerite verziju softvera sustava svog uređaja

 1. Na fotoaparatu odaberite MenuSetupSetup OptionVersion (Postavljanje → Opcije postavljanja → Verzija).
 2. Prikazuje se verzija softvera sustava.